Members

Membership No
Name
Contact No.
MEF 00001Shaikh Mohd. Salim+91 9869489509
MEF 00002Ali M. Shamsi+91 9820035329
MEF 00003Sayed Sharfealam+91 9869582786
MEF 00004Fakir Mohd. Patel+91 9324777203
MEF 00005Hakim A. Lakdawala+91 9821212257
MEF 00006Afaque Ahmed Khan+91 9870227702
MEF 00007Iqbal Malikali Sayed+91 9820085761
MEF 00008Mohd. Siraj Basheer+91 9892819220
MEF 00009Abdul Hamid Khan+91 9820025737
MEF 00010Salim Amirali Ratansi+91 9819246785
MEF 00011Ashraf Husain Niyazi+91 9320677999
MEF 00012Maqbool Ahmed Shaikh+91 9821423161
MEF 00013Mohd. Abullais Shaikh+91 9821521286
MEF 00014Abdul Rashid Shaikh+91 9322228585
MEF 00015Abbas A. G. Mulla+91 9768067864
MEF 00016Saeed Ahmed Hashim Shah+91 9892786167
MEF 00017Jafar Kasam Shah+91 8108049821
MEF 00018Hanif Razzak Sayyed+91 9870356565
MEF 00019Mohammad Saeed Mulla+91 9820449366
MEF 00020Abdul Hafiz Quresh Sheikh+91 9224399661
MEF 00021Abdul Habib Sarvariya+91 9323505211
MEF 00022Gufran Chorghay+91 9702988924
MEF 00023Abdul Gani Ansari
MEF 00024Mohd. Abubacker Shaikh+91 9029788335
MEF 00025Aniqullah Khan+91 9821072068
MEF 00026Mumtaz Ahmed Nasibulaha Shah+91 9821530523
MEF 00027Mohd. Yunus Ansari
MEF 00028Yusuf Qasim Khilji+91 9820039865
MEF 00029Shaukat Shamsuddin Khilji+91 9322264013
MEF 00030Dilavar Kasam Nalband+91 8879637762
MEF 00031Babu Afzal Shaikh+91 9821824744
MEF 00032Chhota Basha Kasim Saheb Tallihalli+91 9819072942
MEF 00033Farman Khan+91 9699620823